Wydarzenia

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków PTMRiE 2016

2016-08-02

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE)

zaprasza swoich Członków na  Walne Zebranie,

które odbędzie się

7 października 2016 r., o godzinie 19.00

w hotelu Novotel Centrum ul. Marszałkowska 94/98 w Warszawie.

 

Zebranie odbędzie się w trakcie Sympozjum Naukowo- Szkoleniowego Medycyny Rozrodu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Ośrodek Studiów nad Płodnością Człowieka.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Sympozjum. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że udział w zebraniu Członków PTMRiE nie wymaga wniesienia opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w sympozjum.

Przewidywany porządek obrad:

1.       Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTMRiE.

2.       Wybór przewodniczącego, sekretarza zebrania i członków komisji skrutacyjnej.

3.       Przypomnienie o sposobie głosowania i sprawdzenie quorum.

W przypadku braku quorum następuje zamknięcie i ponowne otwarcie Walnego Zebrania Członków w drugim terminie tj. po 15 minutach. Wówczas jego ważność nie jest determinowana ilością obecnych na nim Członków.

4.       Przedstawienie planowanego porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami porządku obrad.

5.    Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności PTMRiE za ostatni rok, w tym sprawozdania    
       finansowego oraz merytorycznego.

6.   Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań z działalności Zarządu.

7.  Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności za okres od  ostatniego sprawozdania
     i  przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w przedmiocie sposobu podejmowania uchwał Walnego      
     Zebrania PTMRiE.

10.  Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników Walnego Zebrania Członków PTMRiE.        11.  Zamknięcie Walnego Zebrania Członków PTMRiE.

Prosimy o potwierdzenie udziału w zebraniu na adres e-mail: walnezebranieczlonkowptmrie@ptmrie.org.pl

Prosimy o uregulowanie składek członkowskich przed udziałem w zebraniu.