Członkostwo

Członkostwo

Do członkostwa w PTMRiE (dawniej PTMR) zapraszamy zarówno lekarzy wszystkich specjalizacji związanych z medycyną rozrodu, jak i embriologów, kriobiologów, biologów, biotechnologów i diagnostów laboratoryjnych, położne oraz pielęgniarki i psychologów. Mamy nadzieję, że każdy kto zawodowo zajmuje się diagnostyką i leczeniem niepłodności, znajdzie w PTMRiE wiedzę, wsparcie, możliwość rozwoju zawodowego i naukowego oraz możliwość działania na rzecz wspólnego środowiska.

Członkostwo korporacyjne

Od 1 stycznia 2016 r. do członkostwa w PTMRiE zapraszamy polskie ośrodki wspomaganego rozrodu, w których przestrzegane są rekomendacje oraz zalecenia PTMRiE dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności, a także postępowania z niepłodną parą.

Wraz z DEKLARACJĄ CZŁONKA KORPORACYJNEGO prosimy o przesłanie dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania ośrodka (np. KRS). Pierwszą składkę członkowską opłacamy po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia w poczet członków, przesłanego na Państwa adres e-mail.  Informacje dotyczące wysokości składki obowiązującej członka korporacyjnego i sposobu dokonywania płatności znajdują się  TUTAJ

Członkowie PTMRiE (dawniej PTMR):

- otrzymują aktualizacje i informacje o wszystkich działaniach PTMRiE w formie biuletynów, broszur, ulotek i pism oficjalnych. Korespondencja pocztą elektroniczną wysyłana jest do członków, którzy wyrazili zgodę na taką formę komunikacji  w DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ lub CZŁONKOWSKIEJ AKTUALIZACJI DANYCH

- mają wpływ na tworzenie polityki Towarzystwa oraz kształt podejmowanych przez nie aktywności, poprzez możliwość udziału w corocznym Walnym Zgromadzeniu.

- embriolodzy - członkowie PTMRiE mają możliwość otrzymania tytułu Embriologa Klinicznego PTMRiE wraz z certyfikatem po spełnieniu określonych WARUNKÓW - naukowcy związani z medycyną rozrodu mają możliwość nawiązania współpracy naukowej w ramach PTMRiE.

Certyfikat Członkostwa PTMRiE (dawniej PTMR)

Członkowie zainteresowani otrzymaniem Certyfikatu Członkostwa PTMRiE proszeni są o przesłanie takiej prośby wraz z potwierdzeniem przelewu opłacenia składki członkowskiej za bieżący rok na adres:

Certyfikaty imienne przygotowane w formie gotowej do druku, wysyłane są wyłącznie pocztą e-mail do Członków, którzy wyrazili zgodę na ten rodzaj komunikacji (np. poprzez wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu CZŁONKOWSKIEJ AKTUALIZACJI DANYCH).

Uwaga: Certyfikaty Członkowskie PTMRiE są ważne w roku ich wydania!

Jak przystąpić do Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (dawniej PTMR)?

Aby zostać Członkiem PTMRiE należy wypełnić i podpisać DEKLARACJĘ, a następnie przesłać ją:

  • pocztą elektroniczną (skan podpisanego dokumentu) na adres e-mail:

lub

  • pocztą tradycyjną na adres: Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii, adres korespondencyjny: ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa

Pierwszą składkę członkowską opłacamy po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia w poczet członków, przesłanego na adres e-mail podany w deklaracji. Informacje dotyczące wysokości składek czlonkowskich i sposobu dokonywania płatności znajdują się  TUTAJ

Członkowska aktualizacja danych

Członków PTMRiE prosimy o aktualizowanie swoich danych (np. nastąpiła zmiana adresu e-mail, nr telefonu, etc.), przy pomocy FORMULARZA, który wypełniony należy przesłać do PTMRiE w wybrany sposób:

  • pocztą elektroniczną (skan podpisanego dokumentu) na adres e-mail:

lub

  • pocztą tradycyjną na adres: Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii, adres korespondencyjny: ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa

Rezygnacja z członkostwa

W przypadku rezygnacji z członkostwa, prosimy o przesłanie pisemnego OŚWIADCZENIA deklarującego wolę wypisania z grona Członków PTMRiE:

  • pocztą elektroniczną (skan podpisanego dokumentu) na adres e-mail:

lub

  • pocztą tradycyjną na adres: Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii, adres korespondencyjny: ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa