Certyfikacja embriologów

Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkich chętnych na egzamin embriologa klinicznego 07.10.2022r. o godzinie 13:45

Szczegóły dotyczące warunków zakwalifikowania się na egzamin:

 

Certyfikacja embriologów klinicznych PTMRiE

Szybki rozwój medycyny rozrodu, a co za tym idzie – coraz większa liczba osób specjalizująca się w laboratoryjnej pracy z komórkami rozrodczymi, zrodziły potrzebę stworzenia systemu oceny i certyfikacji ich umiejętności i wiedzy. Pozwoli to na ujednolicenie wymagań stawianych embriologom klinicznym pracującym w laboratoriach IVF, a z drugiej – na stałe podnoszenie kwalifikacji embriologów i jakości ich pracy, zarówno praktycznej, jak i naukowej. Dzięki wprowadzeniu systemu certyfikacji i nadzoru nad kształceniem embriologicznym, kryteria stanowiące o wykształceniu i pozycji embriologa klinicznego staną się jasne i przejrzyste, a pacjenci będą mieli pewność korzystania z najwyższej jakości usług medycznych.

Pracowników laboratoriów embriologicznych w ośrodkach wspomaganej prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków zainteresowanych uzyskaniem tytułu embriologa klinicznego  PTMRiE zapraszamy do zapoznania się z warunkami i zasadami certyfikacji obowiązującymi od 1 kwietnia 2016 roku.

Warunki uprawniające do uzyskania certyfikatu embriologa klinicznego PTMRiE

Informacje ogólne:

Najbliższy egzamin wiedzy teoretycznej w procesie uzyskania certyfikatu embriologa klinicznego PTMRiE, odbędzie się w ramach corocznego Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego Medycyny Rozrodu PTMRiE 2022, 7 października, o godzinie 13:45. 

 • Zgłoszenia wraz z niezbędną dokumentacją powinny wpłynąć do sekretariatu PTMRiE najpóźniej do 31 sierpnia 2022r. - skany na adres mailowy: ptmrie@ptmrie.org.pl oraz oryginały pocztą na adres ul.Bociania 13, 02-807 Warszawa.
 •  Kandydat, który złoży komplet wymaganych dokumentów (zarówno skanów przesłanych pocztą e-mail jak i oryginałów przesłanych pocztą tradycyjną)  oraz spełni wymagania, otrzyma dokument zatwierdzający I etap certyfikacji i dopuszczający do II etapu certyfikacji, czyli egzaminu teoretycznego uprawniającego do uzyskania tytułu embriologa klinicznego PTMRiE.
 • Z egzaminu teoretycznego zwolnione są osoby posiadające certyfikat embriologa klinicznego lub starszego embriologa klinicznego ESHRE pod warunkiem zdania egzaminu nie dawniej niż w ciągu 3 lat od złożenia wniosku o nadanie tytułu embriologa klinicznego PTMRiE lub uczestniczenia w programie punktowego kształcenia ustawicznego ESHRE; inne certyfikaty zagranicznych towarzystw embriologicznych lub studia zagraniczne będą rozpatrywane indywidualnie. Osoby te powinny złożyć do PTMRiE komplet dokumentów niezbędnych do ETAPU I certyfikacji - weryfikacji wykształcenia i doświadczenia praktycznego (patrz niżej) oraz wniosek o zwolnienie z egzaminu.
 • O certyfikat mogą ubiegać się osoby spełniające poniższe warunki oraz będące członkami PTMRiE - wymagane jest bieżące opłacenie składek i ew. uzupełnienie zaległości w płatnościach z ubiegłych lat.
 • Zakres tematyczny i literatura źródłowa zostanie przesłana zainteresowanym Członkom PTMRiE na adres e-mail po podjęciu  przez PTMRiE decyzji o dopuszczeniu do egzaminu.
 • Opłata certyfikacyjna:

200 zł - w przypadku certyfikacji na podstawie przesłanych dokumentów,  wnoszona jest na konto PTMRiE po otrzymaniu listu      informującego  o  nadaniu tytułu embriologa klinicznego PTMRiE;

300 zł - w przypadku certyfikacji na podstawie przesłanych dokumentów oraz egzaminu teoretycznego, wnoszona jest na konto bankowe PTMRiE po zakończeniu I etapu certyfikacji i dopuszczeniu do II etapu certyfikacji, lecz najpóźniej na miesiąc przed egzaminem.     

Etap I – weryfikacja wykształcenia i doświadczenia praktycznego

Przyjęcie wniosku i dopuszczenie do egzaminu na podstawie złożonej dokumentacji stanowi I etap procesu certyfikacji. Na tym etapie weryfikowane jest wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie, informacja o zatrudnieniu, posiadane certyfikaty.

Poniższe dokumenty należy przesłać pocztą e-mail (skany) a następnie pocztą tradycyjną do siedziby PTMRiE.

 1. Wniosek o nadanie tytułu embriologa klinicznego PTMRiE (oryginał, podpisany przez kandydata).
 2. Życiorys.
 3. Dyplom studiów wyższych o wymaganym profilu: medycznym, biologicznym, biotechnologicznym lub innym przyrodniczym,
  co najmniej z tytułem licencjata. Wymagana jest kopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę.
  Jeśli w dyplomie wymienione jest inne nazwisko niż obecnie noszone przez kandydata, prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia  wyjaśniającego tę sytuację.
 4. Zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w ośrodku wspomaganej prokreacji/banku komórek rozrodczych i zarodków (oryginał) oraz poświadczenie minimum 3 lat doświadczenia w wykonywaniu procedur technik wspomaganego rozrodu(ART) - jeśli taki staż pracy
  nie wynika z dokumentu poświadczenia umiejętności praktycznych w pracy w laboratorium .
 5. Wypełniony i podpisany przez kierownika laboratorium embriologicznego dokument poświadczenia umiejętności praktycznych w pracy w laboratorium, osoby ubiegającej się o certyfikat, a w tym potwierdzenie samodzielnego przeprowadzenia następujących procedur:
 • 50 procedur pobrania oocytów – wyszukiwania komórek w pobranym płynie pęcherzykowym;50 procedur oceny zdolności zapładniającej nasienia;
 • 50 procedur preparatyki nasienia do inseminacji;
 • 100 procedur klasycznego zapłodnienia pozaustrojowego (IVF) oraz  procedur zapłodnienia pozaustrojowego z iniekcją plemnika do komórki jajowej (IVF-ICSI), w tym minimum 50 zabiegów wykonanych metodą IVF-ICSI;
 • 50 procedur oceny zygoty i zarodka zgodnie ze standardami PTMRiE;
 • 50 procedur transferu zarodka – przygotowania zarodka do transferu;
 • 50 procedur kriokonserwacji oocytów/zarodków;
 • 50 procedur rozmrażania oocytów/ zarodków;
 • 8 procedur preparatyki aspiratów i /lub bioptatów z najądrzy i jąder, wraz z:
 • oceną obecności plemników;
 • przygotowaniem materiału do zamrożenia, zamrażaniem, rozmrażaniem;
 • przygotowaniem do użycia w procedurze ICSI-TESA/PESA.

Powyższy komplet dokumentów jest wymagany nawet jeśli kandydat ubiega się o zwolnienie z egzaminu teoretycznego ze względu
na posiadanie certyfikatu embriologa klinicznego ESHRE lub innego. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się osoby o wykształceniu średnim przyrodniczym, pod warunkiem udokumentowania dużego doświadczenia praktycznego: powyżej 6 lat pracy w laboratorium ART i/lub wykonania ponad 1000 cykli IVF/ICSI. Zapis o wyjątkowej akceptacji średniego wykształcenia przy ubieganiu się o certyfikat embriologa klinicznego PTMRiE dotyczy osób z udokumentowanym dużym doświadczeniem praktycznym opisanym powyżej, składających wniosek maksymalnie do 1 roku od uruchomienia procesu certyfikacji PTMRiE w obecnym kształcie. W takiej sytuacji wymagane jest podanie osoby zainteresowanej, oraz następujące dokumenty przygotowane i / lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę: dokument potwierdzający ukończenie szkoły średniej o wymaganym profilu; zaświadczenie o stażu pracy w laboratorium embriologicznym i/lub liczbie wykonanych procedur; opinia potwierdzająca wymienione wyżej doświadczenie i samodzielność w czynnościach embriologicznych . Wypełniony i podpisany przez kierownika laboratorium embriologicznego dokument poświadczenia umiejętności praktycznych w pracy w laboratorium, osoby ubiegającej się o certyfikat, a w tym potwierdzenie samodzielnego przeprowadzenia wymienionych powyżej procedur.

Etap II – egzamin wiedzy teoretycznej

Egzamin teoretyczny składa się ze 100 pytań testowych. Aby zdać egzamin należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 66 pytań.

O wyniku egzaminu przystępujący informowany jest w ciągu dwóch tygodni. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego osoba wnioskująca otrzymuje certyfikat embriologa klinicznego PTMRiE.

Etap III – kształcenie ustawiczne (od 01-04-2016 roku obowiązuje wszystkich embriologów klinicznych PTMR/PTMRiE bez względu na datę uzyskania certyfikatu)

Po uzyskaniu certyfikatu PTMRiE obowiązuje system punktowy, potwierdzający stałe podnoszenie poziomu wiedzy poprzez system ustawicznego kształcenia w oparciu o poniższą punktację; do uzyskania recertyfikacji wymagane jest zdobycie 10 pkt. w ciągu 3 lat:

 • udział w konferencji międzynarodowej (np. ESHRE, ASRM) lub konferencji krajowej o tematyce niepłodności z zagadnieniami embriologicznymi (pod nadzorem merytorycznym PTMRiE) - 3 pkt.,
 • udział w embriologicznych warsztatach zagranicznych - 2 pkt.,
 • udział w krajowych warsztatach embriologicznych (pod nadzorem merytorycznym PTMRiE) - 1 pkt.,
 • wystąpienia i doniesienia (plakatowe) na konferencjach" zagranicznych -3 pkt.;  krajowych - 2 pkt.,
 • udział w indywidualnych kursach (typu hands on) doskonalących poszczególne umiejętności embriologiczne (np. kurs praktyczny ICSI, kurs praktyczny mrożenia, witryfikacji itd.) krajowych (pod nadzorem merytorycznym PTMRiE) lub zagranicznych - 2 pkt.,
 • publikacja w czasopiśmie z listy filadelfijskiej - pierwszy/ korespondencyjny/ ostatni autor - 3 pkt., współautor - 2 pkt.,
 • publikacja w czasopiśmie poza listą filadelfijską - pierwszy/ korespondencyjny/ ostatni autor - 2 pkt., współautor - 1 pkt.
 • udział w obowiązkowym szkoleniu wewnętrznym zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia organizowanym przez ośrodek wspomaganej prokreacji będący obecnie oraz w momencie organizacji szkolenia członkiem korporacyjnym PTMRiE ( lista członkowskich ośrodków PTMRiE) –jako słuchacz - 1 pkt., jako prelegent (bez względu na ilość prowadzonych wykładów) -2 pkt.

W celu otrzymania dokumentu recertyfikacyjnego potwierdzającego spełnienie wymagań III etapu certyfikacji, należy na adres przesłać:

WAŻNE: prosimy o przygotowanie i przesłanie jednego pliku pdf zawierającego komplet dokumentów.

Po pozytywnej weryfikacji nadesłanych dokumentów, na adres e-mail embriologa starającego się o recertyfikację prześlemy aktualny certyfikat w wersji elektronicznej.

Do recertyfikacji powinni przystąpić wszyscy Embriolodzy Kliniczni PTMRiE w następującej kolejności:

 • Embriolodzy Kliniczni PTMRiE certyfikowani wg systemu obowiązującego do 2013 roku proszeni są o przesłanie wymaganych dokumentów do 1 kwietnia 2019 roku
 • Embriolodzy Kliniczni PTMRiE certyfikowani wg systemu obowiązującego po 2013 roku proszeni są o przesłanie wymaganych dokumentów na dwa tygodnie przed trzecią rocznica uzyskania certyfikatu. 

WAŻNE: Zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, wychowawczy czy wypoczynkowy nie zwalnia z opłacania składek członkowskich PTMRiE ani konieczności kształcenia ustawicznego w procesie certyfikacji Embriologów Klinicznych PTMRiE. Do procesu recertyfikacji należy przystąpić w momencie uzyskania wystarczającej liczby punktów.

Polskie konferencje / sympozja / warsztaty objęte patronatem lub organizowane przez PTMRiE, które mogą być uznane w procesie certyfikacji Embriologa Klinicznego PTMRiE:

                                                                                                                                                               2020 rok

 • 20 - 21 września 2019 r. -Doroczne Sympozjum PTMRiE  2019: "Przedwczesna niewydolność jajników - wyzwania i możliwości", Warszawa Airport Hotel ( 3 punkty PTMRiE).

2019 rok

 •  31 maja - 1 czerwca 2019 r. "Development of Scientific Cooperation in Reproductive Medicine Research VI", Warszawa, MsMermaid (3 punkty PTMRiE)

2018 rok

 •  25-26 maja 2018 r. "Development of Scientific Cooperation in Reproductive Medicine Research V",  Ożarów Mazowiecki, MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel (3 punkty PTMRiE)
 • 16 listopada 2018 r IV  konferencja "Niepłodność - droga do macierzyństwa", Kraków, hotel Novotel Krakow City West (3 punkty PTMRiE)
 • 13-14 września 2018 r. Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii 2018.  Niepłodność – nowe wyzwania, Warszawa, stadion PGE Narodowy (3 punkty PTMRiE)
 • 13-14 września 2018 r. XXIII Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa, stadion PGE Narodowy (3 punkty PTMRiE)

2017 rok

 • 13 stycznie 2017 r. Warszatat „Co nowego w indukcji i stymulacji jajeczkowania”, Warszawa, hotel Regent (1 punkt PTMRiE)
 • 21-22 kwietnia 2017 r. „ŚRODOWISKOWE SPOTKANIE KONSULTACYJNE MEDYCYNY ROZRODU”, Szczecin, hotel Novotel Centrum (3 punkty PTMRiE)
 • 9-10 czerwca 2017 r.  "Development of Scientific Cooperation in Reproductive Medicine Research IV",  Warszawa, hotel Okęcie (3 punkty PTMRiE)
 • 12-13 maja 2017 r. II Konferencja Naukowa „Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość”,   Kraków,  hotel Andel’s (3 punkty PTMRiE)
 • 29-30 września 2017 r. Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka, Warszawa, hotel Sound Garden (3 punkty PTMRiE)

2016 rok

 • 10-11.06.2016r. Międzynarodowa Konferencja Endokrynologii Rozrodczości „Development of Scientific Cooperation in Reproductive Medicine Research III” Warszawa, hotel Novotel Airport (3 punkty PTMRiE)
 • 13 maja 2016 r. warsztat: "Współpraca klinicysty z embriologiem, Warszawa, hotel Warsaw Plaza (1 punkt PTMRiE)
 • 7-8 października 2016 r. Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka, Warszawa, hotel Novotel Centrum.  (3 punkty PTMRiE)

Dokumenty do pobrania: