Organizacje i towarzystwa naukowe

European Society Of Human Reproduction And Embryology (ESHRE)

Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) jest największym europejskim towarzystwem naukowym zrzeszającym specjalistów z obszaru medycyny rozrodu. Jednym z głównych celów ESHRE jest gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych medycznych pochodzących z krajów europejskich i, na tej podstawie, opracowywanie rekomendacji oraz zaleceń dotyczących medycznie wspomaganej prokreacji, stanowiących wytyczne dla wszystkich krajów członkowskich UE. ESHRE upowszechnia wiedzę na temat medycyny rozrodu poprzez wydawanie cyklicznych raportów i opracowań na temat wyników najnowszych badań klinicznych oraz dotyczących statusu medycyny rozrodu w Europie. Dzięki licznym działaniom edukacyjnym, certyfikacji członków ESHRE, towarzystwo podnosi poziom wiedzy specjalistów zajmujących się leczeniem niepłodności.

Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii sprzyja także rozwojowi i rozpowszechnianiu wyników badań nad rozrodem człowieka oraz embriologią wśród ogółu społeczeństwa, stowarzyszeń lekarzy czy pacjentów.

American Society For Reproductive Medicine (ASRM)

Amerykańskie Stowarzyszenie Medycyny Rozrodu (ASRM) jest organizacją non-profit powstałą w 1944 roku z inicjatywy niewielkiej grupy ekspertów zajmujących się płodnością. Dziś ASRM zrzesza kilka tysięcy lekarzy, pielęgniarek, a także innych specjalistów z dziedziny medycyny reprodukcyjnej z ponad 100. krajów na całym świecie. Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poziomu naukowego swych członków oraz wyznacza standardy medyczne i etyczne dla środowiska, opracowuje zalecenia i rekomendacje procedur medycyny reprodukcyjnej. Oprócz działań skiero- wanych do profesjonalistów w zakresie medycyny rozrodu, Towarzystwo zobowiązuje się również do ułatwienia i sponsorowania aktywności edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa.

International Federation of Fertility Societes (IFFS)

Międzynarodowa Federacja Towarzystw Płodności (IFFS) to organizacja powstała w 1951 roku, zrzeszająca ponad sześćdziesiąt stowarzyszeń zajmujących się leczeniem niepłodności na całym świecie. Główne cele IFFS to: upowszechnianie i popularyzacja wiedzy dotyczącej medycyny rozrodu, realizacja badań naukowych oraz prac rozwojowych związanych z płodnością człowieka, a także ujednolicenie terminologii i oceny procedur diagnostycznych czy terapeutycznych w zakresie leczenia niepłodności. W ramach swojej działalności IFFS co roku organizuje warsztaty edukacyjne w wybranych krajach rozwijających się, sponsoruje spotkania z Serii Międzynarodowych Sympozjów dot. tematyki o znaczeniu regionalnym, a co trzy lata jest gospodarzem Światowego Kongresu Płodności i Niepłodności.

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGP)

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników powstało w 1922 roku i jest największą organizacją zrzeszającą środowisko lekarzy ginekologów i lekarzy położników w Polsce. Sekcja Płodności i Niepłodności PTGP ściśle współpracuje z PTMRiE w działaniach edukacyjnych i popularyzujących wiedzę z zakresu medycyny rozrodu, zachowania płodności i profilaktyki oraz leczenia niepłodności. Corocznie zbiera, opracowuje i raportuje do EIM (ang. European IVF Monitoring), przekazywane dobrowolnie przez ośrodki leczenia niepłodności w Polsce, wyniki leczenia technikami wspomaganego rozrodu.

 

Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (SPiN PTGiP)

Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (SPiN PTGiP) jest organizacją interdyscyplinarną powołaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, zrzeszającą lekarzy, profesjonalistów w dziedzinie medycyny rozrodu. Jej celem nadrzędnym jest umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń wszystkim osobom zainteresowanym podnoszeniem jakości leczenia ludzi dotkniętych problemem niepłodności. Działalność Sekcji integruje środowisko medyczne, a więc zarówno lekarzy praktyków, jak i osoby prowadzące działalność naukową w zakresie podstawowym oraz aplikacyjnym.

 

Ośrodek Studiów nad Płodnością Człowieka (OSnPC)

Ośrodek Studiów nad Płodnością Człowieka to jednostka powstała z inicjatywy ekspertów medycyny rozrodu i endokrynologii ginekologicznej, w celu promocji profilaktyki płodności oraz podnoszenia standardów leczenia niepłodności w Polsce. OSnPC tworzy przestrzeń, narzędzia wymiany wiedzy i doświadczeń dla lekarzy, pacjentów oraz opinii publicznej, które umożliwiają nadawanie nowych kierunków rozwoju medycynie rozrodu – zarówno w ujęciu naukowym, jak i społecznym.

Polskie Stowarzyszenie Psychologów Niepłodności (PSNP)

Polskie Stowarzyszenie Psychologów Niepłodności (PSPN) zostało założone w roku 2014 przez grupę psychologów zawodowo zajmujących się psychologią niepłodności oraz wspieraniem osób zmagających się z tą chorobą. Głównym celem statutowym PSPN jest popularyzowanie, rozwijanie i promowanie roli psychologa w leczeniu niepłodnej pary oraz zawodu psychologa niepłodności. PSPN, niezależnie od przekonań religijnych i światopoglądowych, wspiera wszystkie trzy procesy radzenia sobie w sytuacji diagnozy niepłodności, którymi są: leczenie, adopcja, świadoma decyzja pozostania bezdzietnym.

Ogólnopolskie Centrum Badania, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności

Organizacja działająca w formule klastra, zrzeszająca wysoko wyspecjalizowane ośrodki medyczne, naukowe i biznesowe, w tym uniwersytety, kliniki, szpitale, instytucje naukowe, stowarzyszenia i firmy - zarówno polskie, jak i zagraniczne. Działa od 2010 r. Powstanie Klastra zainicjował prof. Sławomir Wołczyński wspólnie z prof. Marianem Szamatowiczem oraz prof. Waldemarem Kuczyńskim. Głównymi aspektami aktywności Centrum jest działalność monitorująco-nadzorcza, naukowo-analityczna oraz edukacyjno-szkoleniowa w dziedzinie płodności człowieka i medycyny rozrodu. Obecnie pod szyldem Centrum, we wszystkich kooperujących podmiotach, pracuje ponad 4,5 tysiąca osób, z czego prawie 200 na etatach badawczych.