Aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków. Porządek obrad.

2015-08-04

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (obecnie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii) zaprasza swoich Członków na  Walne Zebranie,

które odbędzie się

7 listopada 2015 r., o godzinie 8.00

w hotelu Qubus, ul. Uniwersytecka 13 w Katowicach.

 

Zebranie odbędzie się w trakcie III Sympozjum Szkoleniowego Medycyny Rozrodu i Endokrynologii Ginekologicznej pt. Osiągnięcia i wyzwania ośrodków medycyny rozrodu. Jako partner merytoryczny zapraszamy do zapoznania się z programem  znajdującym się na stronie www.osrodekstudiow.pl oraz udziału w sympozjum. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że udział w Zebraniu Członków PTMR-u nie wymaga wniesienia opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w sympozjum.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTMR-u (obecnie PTMRiE)

2. Wybór przewodniczącego, sekretarza Zebrania i członków komisji skrutacyjnej.

3. Przypomnienie o sposobie głosowania i sprawdzenie quorum.

W przypadku braku quorum następuje zamknięcie i ponowne otwarcie Walnego Zebrania członków w drugim terminie tj. po 15 minutach. Wówczas jego ważność nie jest determinowana ilością obecnych na nim członków.

4.Przedstawienie planowanego porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami porządku obrad.

5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Towarzystwa za okres swej kadencji, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz merytorycznego Zarządu.

7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności za okres od  ostatniego sprawozdania oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji  Rewizyjnej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. 

10.  Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie PTMR-u (obecnie PTMRiE) i podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) zmiany nazwy Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu,

2) zmiany sposobu zawiadamiania o Walnym Zebraniu Członków,

3) zmiany wysokości składek i sposobie płatności.

11. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników Walnego Zebrania Członków.

12. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Prosimy o uregulowanie składek członkowskich przed udziałem w Zebraniu.